Πολίτες

Για χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών επικυρωμένος για τη γνησιότητά του με τους εξής τρόπους, ανά περίπτωση:

α. Με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) για τα κράτη μέλη της σύμβασης της Χάγης.

β. Από ελληνική διπλωματική αρχή στη χώρα όπου εκδόθηκε ο τίτλος (προξενείο, πρεσβεία), για τα κράτη που δεν είναι μέλη της σύμβασης της Χάγης και για τα κράτη μέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους στη σύμβαση.

2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου από ελληνική αρχή

(Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική προξενική αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου ή από δικηγόρο που γνωρίζει τη γλώσσα. Σε περίπτωση που η μετάφραση γίνει από δικηγόρο απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το δικηγορικό σύλλογο της περιοχής).

 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130