Για χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΥ ΞΕΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Για τη χορήγηση βεβαίωση αντιστοιχίας τίτλου ξένου σχολείου αλλοδαπής απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών επικυρωμένος για τη γνησιότητά του με τους εξής τρόπους, ανά περίπτωση:

α. Με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) για τα κράτη μέλη της σύμβασης της Χάγης.

β. Από ελληνική διπλωματική αρχή στη χώρα όπου εκδόθηκε ο τίτλος (προξενείο, πρεσβεία), για τα κράτη που δεν είναι μέλη της σύμβασης της Χάγης και για τα κράτη μέλη για τα οποία η Ελλάδα έχει προβάλει αντίταξη ως προς την εισδοχή τους στη σύμβαση.

2. Επίσημη μετάφραση του τίτλου από ελληνική αρχή

(Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από ελληνική προξενική αρχή που εδρεύει στη χώρα προέλευσης του τίτλου ή από δικηγόρο που γνωρίζει τη γλώσσα. Σε περίπτωση που η μετάφραση γίνει από δικηγόρο απαιτείται η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του από το δικηγορικό σύλλογο της περιοχής).

 Για την αντιστοιχία Απολυτηρίου απαιτείται ο απολυτήριος τίτλος επικυρωμένος και μεταφρασμένος, όπως παραπάνω, και, επιπλέον, βεβαίωση του μορφωτικού ακόλουθου της πρεσβείας της χώρας, στο σχολείο της οποίας φοίτησε ο μαθητής, ότι το απολυτήριο του σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης που κατέχει ο ενδιαφερόμενος του παρέχει το δικαίωμα εγγραφής σε Ανώτερες ή Ανώτατες σχολές της χώρας προέλευσής του. Σε περίπτωση που η βεβαίωση αυτή δεν δίνεται στα ελληνικά, τότε απαιτείται και η επίσημη μετάφρασή της. Αν στον τίτλο του ξένου σχολείου αναγράφεται η δυνατότητα του κατόχου να εισαχθεί σε πανεπιστήμιο της χώρας προέλευσης του τίτλου, δεν απαιτείται η προσκόμιση της ανωτέρω βεβαίωσης. Για τον υπολογισμό του γενικού μέσου όρου απολύσεως και την αναγωγή στην εικοσάβαθμη βαθμολογική κλίμα που εφαρμόζεται στα ελληνικά σχολεία, θα πρέπει να γίνεται μνεία για τη βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιείται στην ξένη χώρα (κατώτατο βαθμολογικό όριο και ανώτατο).

Όσον αφορά τους τίτλους σπουδών της τεχνικής επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της αλλοδαπής η έκδοση της βεβαίωσης αναγωγής βαθμολογίας στην εικοσάβαθμη κλίμακα χορηγείται εφόσον έχει προηγηθεί η βεβαίωση ισοτιμίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Διεύθυνση: Λεωφόρος Εθν. Αντιστάσεως 41, Τ.Κ. 14234, Νέα Ιωνία, Ν. Αττικής, Τηλέφωνο: 210 270 9000, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ).

Σε κάθε περίπτωση, η εξακρίβωση γνησιότητας των συνοδευτικών βεβαιώσεων του πρωτότυπου τίτλου που εκδίδονται στην Ελλάδα από τις πρεσβείες ή προξενεία της χώρας προέλευσης του τίτλου ελέγχεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ. με την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος (Για την Κεντρική Μακεδονία, πρώην Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, διεύθυνση: Διοικητήριο, Τ.Κ. 54123 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο: 2310379000).

Για περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη ΔΔΕ Πέλλας, κ. Ε. Πασχαλίδου, τηλ. 2381021805, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , fax: 2381026414.

 • Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011
 • ypepth130
 • schgr130
 • ESPA
 • pi130
 • kpg130
 • meizon130
 • edutv130
 • e-yliko130
 • ggdv130
 • int-safe130
 • oepek130
 • eclass130