Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας ανακοινώνει τον αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥΛ Σκύδρας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας όπως αυτός έχει καταρτιστεί με αξιολογική σειρά από το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της παρ. 1 του άρθρου 32, του Ν. 4823/2021 (Α΄136) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ακολούθως καλούνται οι υποψήφιοι σε συνέντευξη, με βάση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141Β΄ 3-12-2022) και σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίστηκε με την αριθμ. 33/14-9-2023 πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, το οποίο επισυνάπτεται. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας (Εγνατίας 91 – Έδεσσα, 3ος όροφος, γραφείο 3).

 

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

 

Ανακοίνωση αξιολογικού πίνακα ΕΝΕΕΓΥΛ Σκύδρας 14-9-2023 icon pdf
Αξιολογικός πίνακας υποψηφίων 14-9-2023 icon pdf
Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων 14-9-2023 icon pdf