Η Διευθύντρια του Πρότυπου ΕΠΑΛ (Π.ΕΠΑΛ) Κρύας Βρύσης έχοντας υπόψη

....

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Τομεαρχών του Πρότυπου ΕΠΑΛ Περάματος όπως αυτές εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες, και καλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις σύμφωνα με τη παρ.4 του άρθρου 10 «Ορισμός Υποδιευθυντών και Τομεαρχών Π.ΕΠΑ.Λ. και διάρκεια θητείας» της ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. Κ3/118586 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β' 2180), και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Υποδιευθυντή/ντριας σχολικής μονάδας και Τομεάρχη, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά για τη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, στην Διεύθυνση του Π.ΕΠΑΛ Κρύας Βρύσης.

....

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εντός πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω πρόσκληση:

α) βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι σπουδών και επιμόρφωσης, η γνώση ξένων γλωσσών, η διδακτική, συμβουλευτική - καθοδηγητική και διοικητική - υποστηρικτική εμπειρία του υποψηφίου, καθώς και το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο με τα απαραίτητα για την απόδειξη των προσόντων του υποψηφίου δικαιολογητικά,

β) πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών (Π.Υ.Μ.) όπου βεβαιώνονται και τα έτη διδακτικής υπηρεσίας και η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία έχουν διανυθεί, η υπηρέτηση κατά το τρέχον σχολικό έτος με οργανική θέση σε Π.ΕΠΑ.Λ., καθώς και

γ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ορισμού των περ. αα), αβ), αγ) και αδ) της περ. α) της παρ. 2 για τους Υποδιευθυντές Π.ΕΠΑ.Λ. και της περ. βγ) της περ. β) της παρ. 2 για τους Τομεάρχες Π.ΕΠΑ.Λ. της ΚΥΑ Υπ. Αριθμ. Κ3/118586.

Λεπτομέρειες στα συνημμένα αρχεία...

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση
icon pdf
ΦΕΚ 6169 Β 25-10-2023 icon pdf
ΦΕΚ 6133 Β 24-10-2023 icon pdf
Αίτηση Υποψηφιότητας icon pdf