Το Γυμνάσιο Πολυκαρπίου ζητεί κατάθεση προσφορών για την πραγματοποίηση τριήμερης (3) εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Καβάλα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της Υ.Α.20883/ΓΔ4/12- 02-2020, (ΦΕΚ 456/τ. Β΄/13-02-2020).
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης, οικονομικά και ποιοτικά, προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σφραγισμένη προσφορά έως την Τρίτη 03/5/2022 και ώρα 11:00 πμ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 12:00.
Η τριήμερη (3) εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από την Κυριακή 15 /05/2022 έως την Τρίτη 17/ 0 5//2022 και θα συμμετέχουν είκοσι πέντε 25 μαθητές/τριες της Γ’ τάξης, οι οποίοι/ες θα συνοδεύονται από δύο (2) καθηγητές/τριες...........................

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf