Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα: Erasmus+ Μαθησιακής Κινητικότητας KA1 με κωδικό αριθμό 2019-1-ΕL01-KA102-
062141 και τίτλο «Ψηφιακή Γεωργία: ένας καινοτόμος τρόπος αγροτικής παραγωγής

ΘΕΜΑ ΑΡΧΕΙΟ
Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση                                                    
icon pdf